Shipping & Delivery Information

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • ร้าน PhuketCafe Shop จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ระยะเวลาการเตรียมจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 3 วันทำการ โดยประมาณ
 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 5-12 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า
 • สินค้าต่างประเทศอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิต อาจส่งผลให้มีการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันการจัดส่งสินค้า ทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าตรวจสอบที่อยู่จัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการสั่งซื้อ พัสดุสินค้าถูกตีกลับ ทางร้าน PhuketCafe Shop คิดค่าบริการส่งสินค้ารอบใหม่ตามจริง โดยทางร้านจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและแจ้งกลับมาให้ทางร้านทราบ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรอรับสินค้า และบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น สำหรับการจัดส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชยแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยจะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 • การจัดส่งสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  • จัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน (Postal Parcel)
  • จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
 • ร้าน PhuketCafe Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • ร้าน PhuketCafe Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าจัดส่ง

 น้ำหนัก ค่าจัดส่ง
ไม่เกิน 1 Kg 67 บาท
Kg - 1.5 Kg 82 บาท
1.5 Kg - 2 Kg 97 บาท
Kg - 2.5 Kg 122 บาท
2.5 Kg - 3 Kg 137 บาท
Kg - 3.5 Kg 157 บาท
3.5 Kg - 4 Kg 177 บาท
Kg - 4.5 Kg 197 บาท
4.5 Kg - 5 Kg 217 บาท
หมายเหตุ อัตราค่าจัดส่งยึดตามค่าจัดส่งพัสดุ EMS จากไปรษณีย์ไทย